Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ƒ≥ловодство > «разковий статут “зќ¬


«разковий статут “зќ¬

—тор≥нка: 1/2

«–ј« ќ¬»… —“ј“”“

товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю

______________________________________________________

(назва товариства)

≤. “овариство __________________________________________________________________

(назва)

створюЇтьс¤ ¤к товариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю (на≠дал≥ ≥меноване "товариство").

2. ”часниками товариства (надал≥ ≥менован≥ учасниками) Ї:____________________________

______________________________________________________________________________

3. ћ≥сцеперебуванн¤ товариства:__________________________________________________

(адреса)

4. “овариство створюЇтьс¤ дл¤:___________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. ƒл¤ забезпеченн¤ д≥¤льност≥ товариства за рахунок внес≠к≥в учасник≥в утворюЇтьс¤ статутний фонд у розм≥р≥ ___________________________________________________________

(не менше, н≥ж 50 000 карбованц≥в)

¬ утворенн≥ статутного фонду беруть участь:________________________________________

_____________________________________________________________________________

(учасники, њх пай у статутному фонд≥)

6. “овариство набуваЇ прав юридичноњ особи з моменту його реЇстрац≥њ виконкомом _________________________________________________________________________________

районноњ, м≥ськоњ, районноњ у м≥ст≥ –ади народних депутат≥в (м≥сто, область, край)

“овариство маЇ право в≥д свого ≥мен≥ укладати договори, набувати майнових ≥ особистих немайнових прав ≥ нести обов'¤зки, бути позивачем ≥ в≥дпов≥дачем у суд≥, арб≥траж≥ ≥ третейському суд≥. “овариство маЇ печатку ≥ бланки з≥ своЇю назвою.

“овариство у своњй д≥¤льност≥ керуЇтьс¤ д≥ючим законодав≠ством ”крањни, установчим договором ≥ цим —татутом.

7. ”часники не в≥дпов≥дають за зобов'¤занн¤ми товариства, а товариство не в≥дпов≥даЇ за зобов'¤занн¤ми учасник≥в. ”часники зазнають збитк≥в у межах своњх внеск≥в. ”часники, ¤к≥ не повн≥стю внесли вклади, в≥дпов≥дають за зобов'¤занн¤ми товариства невнесеною частиною вкладу у випадку__________________________________________________________________

8. “овариство може створювати доч≥рн≥ п≥дприЇмства, ф≥л≥њ ≥ представництва.

‘≥л≥њ ≥ представництва товариства д≥ють в≥д його ≥мен≥ на п≥дстав≥ положень про них, затверджених товариством, а доч≥рн≥ п≥дприЇмства - на п≥дстав≥ статут≥в, затверджених то≠вариством.

9. „истий прибуток товариства, ¤кий утворюЇтьс¤ в≥дпо≠в≥дно до встановленого пор¤дку, п≥сл¤ сплати податк≥в, перед≠бачених законодавством, п≥дл¤гаЇ розпод≥лов≥ пом≥ж учасни≠к≥в за п≥дсумками роботи за р≥к __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(пропорц≥йно до пањв учасник≥в у статутному фонд≥ товариства )

10. “овариство створюЇ резервний фонд у розм≥р≥____________________________________ ______________________________статутного фонду. (не менше, н≥ж 15 в≥дсотк≥в)

–езервний фонд формуЇтьс¤ за рахунок в≥драхувань в≥д чи≠стого прибутку при дос¤гненн≥ фондом зазначеного розм≥ру.

ќбс¤г щор≥чних в≥драхувань до резервного фонду складаЇ ____________________________ чистого прибутку товариства. (не менше 15 в≥дсотк≥в)

11. ¬ищим органом управл≥нн¤ товариства Ї збори учас≠ник≥в. ¬они складаютьс¤ з учасник≥в або њх представник≥в. ƒо вищого органу товариства вход¤ть ______________________________

представники трудового колективу товариства. ѕредставники учасник≥в призначаютьс¤ ними__________________________________________________________________________

(пост≥йно або на певний терм≥н)

”часник маЇ право у будь-¤кий час зам≥нити свого пред≠ставника у зборах учасник≥в, пов≥домивши про це ≥нших учас≠ник≥в.

”часник товариства маЇ право передати своњ повноваженн¤ у зборах ≥ншому учаснику або представников≥ ≥ншого учасни≠ка товариства.

”часники мають к≥льк≥сть голос≥в, пропорц≥йну до обс¤гу њх пањв у статутному фонд≥.

” випадках, коли ухвалою збор≥в учасник≥в можуть бути безпосередньо порушен≥ ≥нтереси лише одного або дек≥лькох учасник≥в, зокрема при розгл¤д≥ питанн¤ про виключенн¤ учасника з товариства, ц≥ учасники або њх представники у голосуванн≥ участ≥ не беруть.

«бори учасник≥в обирають свого голову (з ухвали учасник≥в може передбачатис¤ чергов≥сть головуванн¤ учасник≥в (пред≠ставник≥в учасник≥в) за абеткою.

12. ƒо вин¤тковоњ компетенц≥њ збор≥в учасник≥в належить:

а) визначенн¤ основних напр¤мк≥в д≥¤льност≥ товариства, затвердженн¤ його план≥в ≥ зв≥т≥в про њх виконанн¤;

б) зм≥на статуту;

в) обранн¤ ≥ в≥дкликанн¤ член≥в виконавчого органу ≥ рев≥≠з≥йноњ ком≥с≥њ;

г) затвердженн¤ р≥чних результат≥в д≥¤льност≥ товариства, включно його ф≥л≥й, затвердженн¤ зв≥т≥в ≥ висновк≥в рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ, пор¤дку розпод≥лу прибутку, пор¤дку в≥дшкодуванн¤ збитк≥в;

д) створенн¤, реорган≥зац≥¤ ≥ л≥кв≥дац≥¤ доч≥рн≥х п≥д≠приЇмств, ф≥л≥й ≥ представництв, затвердженн¤ положень (статут≥в) про них;

е) прийн¤тт¤ ухвал про прит¤гненн¤ до майновоњ в≥дпов≥≠дальност≥ службових ос≥б товариства;

Ї) затвердженн¤ правил процедури ≥ ≥нших внутр≥шн≥х до≠кумент≥в товариства, визначенн¤ орган≥зац≥йноњ структури товариства;

ж) визначенн¤ умов оплати прац≥ службових ос≥б товари≠ства, його ф≥л≥й ≥ представництв;

з) затвердженн¤ договор≥в, укладених на суму вищу в≥д_________________________________________________________карбованц≥в;

≥) прийн¤тт¤ ухвали про припиненн¤ д≥¤льност≥ товариства, призначенн¤ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ, затвердженн¤ л≥кв≥дац≥й≠ного балансу:

к) визначенн¤ обс¤гу, форми ≥ пор¤дку внесенн¤ учасника≠ми додаткових вклад≥в;

п) розв'¤занн¤ питанн¤ про придбанн¤ товариством паю учасник≥в;

м) виключенн¤ учасника з товариства. ќдностайн≥сть у найвищому орган≥ потр≥бна при розв'¤≠занн≥ питань, перел≥чених у пунктах "а", "б" ≥ "м" цього пунк≠ту.

”хвали з ус≥х ≥нших питань приймаютьс¤ простою б≥ль≠ш≥стю голос≥в.

13. «бори учасник≥в товариства, ¤к правило, розв'¤зують питанн¤ на своњх зас≥данн¤х. ” випадках_______________________________________________________________________

(вказано конкретн≥ випадки, або даЇтьс¤ посиланн¤ до правил процедури)

дозвол¤Їтьс¤ прийн¤тт¤ ухвали опитуванн¤м.

” цьому випадку проект ухвали розсилаЇтьс¤ учасникам, ¤к≥ мають допов≥сти свою позиц≥ю письмово. ѕрот¤гом 10 дн≥в з моменту надходженн¤ ≥нформац≥њ в≥д останнього з них, ус≥ вони мають бути пов≥домлен≥ головою про прийн¤ту ухвалу. ”хвала опитуванн¤м вважаЇтьс¤ прийн¤тою при в≥дсутност≥ запереченн¤ жодного з учасник≥в.

«бори учасник≥в вважаютьс¤ правомочними, ¤кщо на них присутн≥ учасники (представники учасник≥в), що пос≥дають загалом б≥льше 60 в≥дсотк≥в голос≥в, а з питань, що потребують одностайност≥, вс≥ учасники.

Ѕудь-¤кий з учасник≥в маЇ право вимагати розгл¤ду питан≠н¤ на зборах учасник≥в при умов≥, що це питанн¤ було постав≠лене ним не п≥зн≥ше н≥ж за 25 дн≥в до початку збор≥в.

√олова збор≥в учасник≥в товариства орган≥зуЇ веденн¤ про≠токолу.  нига протокол≥в маЇ бути у будь-¤кий час надана учасникам. «а њх вимогою повинн≥ видаватис¤ посв≥дченн¤ вит¤гу з книги протокол≥в.

14. «бори учасник≥в скликаютьс¤ не р≥дше н≥ж дв≥ч≥ на р≥к. ѕозачергов≥ збори учасник≥в скликаютьс¤ головою, ¤кщо цього вимагають ≥нтереси товариства в ц≥лому________________

_____________________________________________________________________________

(вказано конкретн≥ обставини, про ¤к≥ домовились учасники)

«бори учасник≥в мають скликатис¤ також за вимогою вико≠навчого органу або рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ.

”часники товариства, що пос≥дають загалом б≥льше 20 в≥д≠сотк≥в голос≥в, мають право вимагати скликанн¤ позачергових збор≥в учасник≥в у будь-¤кий час ≥ з будь-¤кого приводу. якщо прот¤гом 20 дн≥в голова не виконав цю вимогу, вони мають право на самост≥йне скликанн¤ збор≥в учасник≥в.

«бори учасник≥в не мають права приймати ухвали з питань, що не внесен≥ до пор¤дку денного. ѕор¤док денний розси≠лаЇтьс¤ не п≥зн≥ше н≥ж за 20 дн≥в до початку збор≥в.

15. ” товариств≥ створюЇтьс¤ виконавчий орган: колег≥аль≠ний (ƒирекц≥¤) або Їдино ос≥бний (директор), ¤кий зд≥йснюЇ поточне управл≥нн¤ д≥¤льн≥стю товариства. ƒирекц≥ю очолюЇ генеральний директор.

ƒирекц≥¤ (директор) розв'¤зуЇ вс≥ питанн¤ д≥¤льност≥ то≠вариства, кр≥м тих, що становл¤ть вин¤ткову компетенц≥ю збор≥в учасник≥в. «бори учасник≥в можуть прийн¤ти ухвалу про переданн¤ частини прав, що њм належать, до компетенц≥њ ƒирекц≥њ директора).

ƒирекц≥¤ (директор) Ї п≥дзв≥тною зборам учасник≥в ≥ орга≠н≥зуЇ виконанн¤ њхн≥х ухвал. ¬она не маЇ права приймати ухвали, обов'¤зков≥ дл¤ учасник≥в товариства.

ƒиректор маЇ право без дорученн¤ виконувати д≥њ в≥д ≥мен≥ товариства. «а домовлен≥стю учасник≥в у —татут≥ може бути передбачене над≥ленн¤ цим правом ≥нших член≥в дирекц≥њ.

ƒиректор не може бути одночасно головою збор≥в учасник≥в товариства.

16.  онтроль за д≥¤льн≥стю ƒирекц≥њ (директора) товари≠ства зд≥йснюЇтьс¤ рев≥з≥йною ком≥с≥Їю, що створюЇтьс¤ збо≠рами учасник≥в товариства з њх числа ≥ з представник≥в трудо≠вого колективу у к≥лькост≥ _________ос≥б.

12

Ќазва: «разковий статут “зќ¬
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-14 (3160 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.144 seconds
Хостинг от uCoz